...

กลุ่มแผนงานฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง หัวข้อ “การให้ความรู้เพื่อป้องกันการโจรกรรม การลักลอบขุดแหล่งโบราณคดี การนำเข้าและการส่งออกทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมายในเขตชนบท ระยะที่ 2”
วันที่ ๒๔ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์
กลุ่มแผนงานฯ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง หัวข้อ “การให้ความรู้เพื่อป้องกันการโจรกรรม การลักลอบขุดแหล่งโบราณคดี การนำเข้าและการส่งออกทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมายในเขตชนบท ระยะที่ ๒” ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ในการนี้มีผู้แทนจากสำนักบริหารกลาง และสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ได้แก่ นางสาวมาลีภรณ์ คุ้มเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ และนายดิษพงศ์ เนตรล้อมวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
โดยนายดิษพงศ์ เนตรล้อมวงศ์ ได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้าของประเทศไทยในหัวข้อ “Lintels of Prasat Nong Hong and Prasat Khao Lon: A Journey back to Thailand” (ทับหลังปราสาทหนองหงส์ - เขาโล้น กลับคืนสู่ประเทศไทย)

(จำนวนผู้เข้าชม 88 ครั้ง)